Algemene voorwaarden

Opgesteld op 15 mei 2022.

Deze algemene voorwaarden zijn in aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de projectpartners. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de scholen die met projectpartners een groene overeenkomst zijn aangegaan.

Over Textiel eruit Groen erin

Circulaire Tuin, Idverde en Texned hebben de handen ineen geslagen om het mogelijk te maken dat scholen hun schoolplein kunnen vergroenen zonder daarvoor te hoeven betalen. Scholen zamelen textiel in en ontvangen in ruil daarvoor saldo dat kan worden ingezet voor het vergroenen van het schoolplein. Middels een groene menukaart kan de school zelf kiezen waar het saldo aan wordt besteed. Door deze unieke combinatie van textielinzameling en vergroening dragen we bij aan de oplossing van meerdere maatschappelijke uitdagingen.

De betrokken projectpartners

Circulaire Tuin verzorgt het projectmanagement en is daarmee het aanspreekpunt voor alle scholen. Circulaire Tuin is statutair gevestigd te Capelle aan den ijssel en kantoorhoudende te Capelle aan den ijssel aan de Lisztstraat 10, vertegenwoordigd door haar directeur de heer D. van der Linden, hierna te noemen “Circulaire Tuin”.

Texned Inzameling verzorgt de textielinzameling en verwerking en houdt dus ook bij hoeveel kilo’s de scholen sparen. Texned Inzameling is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Van Veenendaalweg 18, hier vertegenwoordigd door haar directeur de heer J.M. Zeldenrust, hierna te noemen “Texned”.

idverde NL verzorgt de aanleg van het groen. idverde NL is statutair gevestigd te Haaren en kantoorhoudende te Haaren aan de Van Veenendaalweg 18, hier vertegenwoordigd door D. van Kempen, hierna te noemen “idverde”.

Definities

– Projectpartners: Circulaire Tuin, Texned en idverde tezamen.

– School: De betreffende school met wie de overeenkomst is aangegaan.

– Partijen: de projectpartners en de School tezamen.

– Textiel: kleding, schoenen (per paar), gordijnen, lakens, dekens, handdoeken, knuffels en riemen.

– Bewerking: het zodanig bewerken van textiel dat deze geschikt wordt gemaakt ten behoeve van hergebruik of nuttige toepassing.

– Vervuiling: nat textiel, kussens, dekbedden, vloerbedekking, PMD, OPK, GFT, glas en restafval.

– Project: Het plaatsen van een textiel inzamelcontainer bij de school. Op basis van het aantal ingezamelde kilo’s textiel ontvangt de school een vergoeding die besteed dient te worden aan “vergroening”.

– Saldo: De spaarpot die wordt bijgehouden voor School. Iedere kilo ingezameld textiel staat gelijk aan 1 punt. 1 punt staat weer gelijk aan € 0,20.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten van betreffende project Textiel eruit Groen erin.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de School of van derden uitdrukkelijk uit.

Beschrijving proces: Textielinzameling & Vergroening

Proces textielinzameling

– De textielcontainer wordt iedere 2 weken geleegd.

– Mocht de container eerder vol zijn dan neemt School contact op met Texned. Vervolgens zal Texned de container zo snel als door Texned mogelijk is legen.

– Het ingezamelde textiel wordt door Texned per school afgewogen. Voor meer informatie, zie verder in deze algemene voorwaarden “Vergoeding” en “Prijzen & betalingen”.

Proces vergroening

– Zodra er genoeg gespaard is kan de vergroening beginnen.

– School geeft via de website (pagina Groene Menukaart) aan welk item van de menukaart ze willen laten plaatsen op het plein. Een combinatie van elementen of geheel maatwerk is ook mogelijk.

– Circulaire Tuin neemt vervolgens contact op met de betreffende school om de aankoop te bevestigen.

– Op het moment van bevestigen wordt de aankoop als definitief beschouwd.

Overeenkomst

Wij gaan met alle scholen een overeenkomst aan.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

– De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar ingaande op de datum van ondertekening.

– Tenzij één der partijen 2 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aangeeft deze te willen beëindigen, zal deze steeds stilzwijgend met een termijn van één jaar verlengd worden.

– Als de overeenkomst wordt beëindigd en er resteert nog een saldo voor School, dan wordt dit overgemaakt naar School. De verantwoordelijkheid dat dit bedrag aan vergroening wordt besteed komt daarmee bij School te liggen.

Gewijzigde omstandigheden

Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst (externe) omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst en zullen zij te goeder trouw rekening houden met de redelijke verlangens over en weer.

Tussentijdse beëindiging

Ieder van de partijen heeft het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten recht te ontbinden, indien de andere partij:

– Schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft in nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst.

– (Voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.

– Haar faillissement is aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard.

– Haar activiteiten staakt.

Vergoeding

– Texned betaald een netto vergoeding van € 0,20 per ingezamelde kilo textiel aan School. De toevoeging wordt maandelijks gerapporteerd en aan het saldo van School bijgeschreven.

– Het saldo waar School voor heeft gespaard door textiel inzameling blijft op de rekening van Texned gereserveerd.

– School dient het saldo aan een item op de opgestelde menukaart (te vinden op de website) voor vergroening te gebruiken.

Prijzen & betalingen

– Prijzen op de groene menukaart zijn uitgedrukt in punten. Iedere punt staat gelijk aan € 0,20.

– De prijzen op de groene menukaart zijn onder voorbehoud van aannames over het schoolplein. Over het algemeen zullen de aangegeven prijzen overeenkomen met het daadwerkelijk aantal punten dat het School kost, maar dat kunnen wij niet garanderen.

– School betaald niet wanneer zij iets bestellen van de groene menukaart. Texned betaalt idverde rechtstreeks met het saldo van School. In overleg kan School besluiten een item te laten uitvoeren ondanks een te laag saldo, het verschil zal Idverde dan aan School facturen.

Geschillen

– Partijen zullen zo veel mogelijk trachten geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze overeenkomst in onderling overleg te regelen.

– Indien desalniettemin tussen partijen geen overeenkomst ten aanzien van een geschil kan worden bereikt, zal dit geschil voorgelegd worden aan de arrondissementsrechtbank.

Klachten

– De School dient een door Projectpartners geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

– Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de School redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de School Circulaire Tuin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

– De School dient Circulaire Tuin uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

– De School geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Circulaire Tuin in staat is hierop adequaat te reageren.

– De School dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

– Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Projectpartners gehouden kunnen worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid Projectpartners

– Projectpartners zijn uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de School lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

– Indien Projectpartners aansprakelijk zijn voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

– Projectpartners zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

– Indien Projectpartners aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

– Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Wijziging algemene voorwaarden

– Projectpartners zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

– Grote inhoudelijke wijzigingen zullen projectpartners zoveel mogelijk vooraf met de School bespreken.

– School en zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.